كيش همچون ديگر جزاير و بنادر خليج فارس از گذشته هاي دور تاكنون در معرض تماس با حوزه وسيعي از فرهنگهاي جهان بوده است. ازسوي ديگر جزيره كيش به تنهايي چند گروه بومي نژادي، زباني و مذهبي را در خود دارد. اين گروه ها در عين حال كه در طول تاريخ با يكديگر زندگي مسالمت آميزي داشتند و از نظر فرهنگي بسيار به هم نزديك بوده اند، اما هر يك از آنها همچنان بخشهاي مهمي از فرهنگ ويژه خود را حفظ کرده و با آن فرهنگ زندگی می کنند.

آداب و رسوم در کیش

مهمترين مراسمي كه دراين جزیره ميتواند مورد توجه قرار گيرد مراسم زار، مراسم عروسي، مراسم بومي، اعياد مذهبي، عيد نوروز، مراسم نيمه شعبان، نيمه رمضان، پايان صفر و...است که در این جزیره برگذار می گردد.

آداب و رسوم در کیش