آداب و رسوم مردم خليج فارس، به خاطر مجاورت با دريا و تماس با داخل فلات ايران، با آداب و رسوم ساير نقاط ايران شباهت كمي دارد. از جمله اين آداب و رسوم انواع رقصهايي است كه ظاهراً براي درمان بعضي بادها و درمان بيماريها از نظر اهالی کیش و قدیمیان این جزیره مفید و موثر است. ظاهراً عقايد مربوط به بادهاي زار در کیش از طريق اتيوپي (حبشه) در سرزمينهاي اسلامي به این جزیره راه پیدا کرده و عقايد مشابه آنچه در ايران وجود دارد در مصر، عربستان و عمان نيز تحت عنوان «زار» مشاهده می شود.

عقاید مربوط به بادهای زار در جزیره کیش

مسلمانان و مسيحيان اتيوپي بر اين باورند كه زار از جمله ارواح خبيثه است كه در رودها و چشمه ها بسر مي برند و گاه در كالبد انسانها نيز حلول مي كنند.انجام بعضي مراسم خصوصاً انواع رقصها اين ارواح را مجبور به ترك كالبد انساني مي سازند. اين عمل معمولاً به وسيله زني انجام مي گيرد و مراسم چند شبانه روز طول مي كشد.این رقص همراه با صداي طبلهاي كوچك و بزرگ انجام می گیرد که در جزیره کیش نیز رایج است.

عقاید مربوط به بادهای زار در جزیره کیش