برخي از محليان جزيره كيش و بنادر و جزاير خليج فارس، بر اين باورند كه زار خطرناك ترين و شايع ترين بادهای موجود است. بيشتر مبتلايان «اهل هوا» گرفتار اين باد می شوند. زار را از گويشي كه دارد مي شناسند كه از كدام سرزمين يا ديار آمده است.هر زار،هنگامي كه خون مي خورد سير مي گردد و به زبان در مي آيد و از درون كالبد شخص مبتلا و با حنجره وي با بابا يا ماما صحبت مي كند و مي گويد كه از كدام ديار آمده. به مبتلايان، فرس يا مركب زار گويند.در این جزیره بيشتر فقرا «زار » مي گيرند.

 مراسم زار در جزیره کیش مراسم زار در جزیره کیش

شخص مبتلا به زار بايد مدتها توسط پزشك، دوا درمان شدود.اگر معالجه نشد، او را نزد ملاي دعانويس ميبرند.اگر هيكل بستن و دعاگرفتن هم فایده نداشت، آن وقت نوبت بابا يا ماماي زار است كه بايد کارش را انجام دهد.

مراسم زار در جزیره کیش

هنگامي كه بابا يا ماما احتمال داد كه شخص مبتلاي يكي از زارها شده او را مدت هفت روز در حجاب و دور از چشم ديگران نگه مي دارند. ابتدا بدن او را مي شويند و سپس هفت روز مانع مي شوند كه بيمار، زن، مرغ و سگ را ببیند.در اين مدت، چشم هيچ زن چه محرم و چه نامحرم نبايد او را ببیند و اگر بيمار زن باشد، او را از جلو چشم مردان دور می نمایند.

مراسم زار در جزیره کیش

تمام شبهايي كه بيمار در حجاب نگهداشته مي شود، ماما يا بابا معجون يا داروي مخصوص زاران را به تن وي مي مالد.اين دارو «گره كو» نام دارد كه از 21 ماده تهیه می گردد.تمام 21 ماده را در گلاب خيس مي كنند و هر شب به تن شخص مبتلا مي كشند و مقداري هم به وي مي خورانند.