درباره اهل هوا ، آنچه در كتاب اهل هواي غلامحسين ساعدي بدست مي آيد چنين است:
اهل هوا كساني هستند كه گرفتار يكي از بادها شده و بادهاي مرموز و اثيري و جادويي را گويند كه همه جا هستند و مسلط بر نوع بشر هيچ كس را قدرت مقابله با آنها نيست و آدميزاد، در مقابلشان راهي جز قرباني دادن و تسليم شدن ندارد.

مراسم اهل هوا در کیش

بادها همچون آدميان مهربان يا بيرحم، بينا يا نابينا، كافر يا مسلمانند. نگامي كه باد سراغ كسي رفت و او را مركب خود ساخت دير يا زود، مريض و هوايي اثر خواهد کرد.براي رهايي از درد و رنج باد، بايد نزد «بابا» يا «ماما»ي آن باد رفت.براي پايين آوردن و زير آوردن و زيركردن باد، هر بابا يا ماما مجالس و مراسم خاصي براي بازي كردن ترتيب خواهد داد. طي اين مراسم باد را از تن بيمار بيرون خواهد آورد.

مراسم اهل هوا در کیش

مجلسي، سفره اي و خوني و اين مراسم همان است كه باد مي خواهد و به وسيله همين هاست كه باد صاف و بينا مي شود و شخص مبتلا در جرگه اهل هوا در خواهد آمد.این مراسم در جزیره کیش توسط بومیان این جزیره رواج دارد.