از مراسمي كه در عيد قربان در جزیره کیش انجام مي شود سبز كردن گندم و به آب انداختن آن و درست كردن تاب و تاب بازي بود كه در سالهاي اخير نشانه اي از آن به چشم نمي خورد.افراد ميانسال روز عرفه را روزه مي گيرند و روز عيد خانواده هايي كه وضعيت مالي خوبي دارند قرباني خواهند کرد و اعتقاد بر اين است كه حجاج بهتر است با دست خود عمل قرباني را انجام دهند.

عيد قربان در جزیره کیش

گوشت قرباني را سه قسمت می کنند و قسمتي را براي مصرف خانواده و دو قسمت ديگر را براي نيازمندان توزيع مي كنند كه اين قرباني را ضحيحه می نامند. نوعي ديگر از قرباني عجيجه(عقيقه) است كه زمان مشخصي ندارد و پدران كيشي براي فرزندان خود انجام مي دهند به طوري كه براي فرزند پسر دو گوسفند و براي فرزند دختر يك گوسفند در صورت امكان قرباني مي کنند.

عيد قربان در جزیره کیشض