شماره تلفن بیمارستان ها و درمانگاه های و مراکز بهداشتی-درمانی جزیره کیش عبارتست از:

تلفن مراکز درمانی کیش

بیمارستان                                                               4-44459400 
كلينيك خانواده                                                              44420498

مركز بهداشت                                                              44432424 
شكايات بهداشتي                                              44423311-44432424 
هلال احمر                                                             44440704-5

داروخانه سها                                                              44424537  
داروخانه پرديس                                                            44422419

داروخانه عميد                                                              44423129
نداي بهداشت                                                                       165
سازمان تأمين اجتماعي                                                      44423821