شماره تلفن سازمان ها و شرکتهای تابعه جزیره کیش:

شماره تلفن سازمان ها و شرکتهای تابعه جزیره کیش

سازمان منطقه آزاد كيش                                              2-4422141   

روابط عمومي سازمان منطقه آزاد كيش                               4422675     

امور حقوقي سازمان                                                        4423550   

ثبت شركت ها و مالكيت هاي صنعتي (واحد حقوقي سازمان)  4453388   

دانشگاه كيش                                                                  4422299   

شركت آب كيش                                                 4432641 و 4431970      

شركت آب و برق كيش                                                      1-4424880   

شركت سرمايه گذاري و توسعه كيش                                   5-4421380   

شركت هواپيمايي كيش                                                        4455729

موسسه آموزشي علوم و فنون كيش                                    2-4455770   

معاونت ورزش و تفريحات سالم كيش                        4423696  و 4422511   

امور زنان                                                               4422335  و4420341    

فرهنگسراي سنايي (دفتر ثبت نام كلاس هاي آموزشي)               4424918