به دلیل شرایط آب وهوایی جزیره کیش ساعات کار در این جزیره معمولا با نقاط دیگر تفاوت هایی دارد و هربخش دولتی، خصوصی و مراکز خرید ساعت کار مشخصی دارند بطوری که مراکزخصوصی و دولتی و همینطور بانکها ازشنبه تا چهارشنبه بصورت تمام وقت و روزهای پنج شنبه بطورنیمه وقت مشغول کار هستند که در زیر به تفکیک بیان شده:

ساعات کار در جزیره کیش

مراکز خرید و دیگر مراکزخصوصی: هفت روز هفته ازساعت 9 صبح تا 30/13 و بعدازظهرها از 17 تا 23.

بانکها(چه خصوصی،چه دولتی): ازساعت 8 صبح تا 30/13 و بعدازظهرها از 17 تا 19.

و ادارات و شرکت ها: معمولا از30/7 صبح تا 30/14 و بعدازظهرها از 30/17 تا 20 مشغول بهکار و فعالیت هستند.

ساعات کار در جزیره کیش