شعب بانکهای کیش


شعبه های بانک ملی در جزیره کیش

تلفن نام شعبه
44424681-4 مرکزی
44423483-4 ونوس
44442870 مرجان
4424347-8 پرديس 2
44423950 فرودگاه
44430700 سفين
44424387 پرديس 1
44420477 بندرگاه


شعبه های بانک صادرات در جزیره کیش

تلفن نام شعبه
44422767 مرکزی
44430017 سفين
44424153 ونوس
44422417 مرجان
44424196 زيتون
44423127 پرديس 1
44424749 پرديس 2
شعبه های بانک تجارت در جزیره کیش

تلفن نام شعبه
44420215 مرکزی
44422354 ونوس
44430437 سفين
44424518 پرديس 1
شعبه های بانک ملت در جزیره کیش

تلفن نام شعبه
44421716-5 مرکزی
44430868 سفين
44422812 پرديس 1
44420401-3 پرديس 2
شعبه های بانک رفاه در جزیره کیش

تلفن نام شعبه
44423233 مرکزی
44431810-19 سفين
44422882 پانيذ
شعبه های بانک کشاروزی در جزیره کیش

تلفن نام شعبه
44424450-2 مرکزی
44420327-9 پرديس 2
444430836-7 سفين
- ونوس
شعبه های بانک مسکن در جزیره کیش

تلفن نام شعبه
44423360-1 مرکزی
44430620 سفين
44423360-1 ونوس
شعبه های بانک سپه در جزیره کیش

تلفن نام شعبه
44422984-6 مرکزی
44422983 پايگاه هوايی
44420685-6 پرديس 1
44440501-3 مرجان
44423179 مرکز تجاری کيش
44442806 مرواريد
44423176 شعبه ارزی مرکز تجاری کيش
شعبه های بانک سامان در جزیره کیش

تلفن نام شعبه
44452261 مرکزی
شعبه های بانک پاسارگاد در جزیره کیش

تلفن نام شعبه
44452532-3 مرکزی
شعبه های بانک پارسیان در جزیره کیش

تلفن نام شعبه
44420851-4 مرکزی
شعبه های بانک صنعت و معدن در جزیره کیش

تلفن نام شعبه
44455403 مرکزی
شعبه های بانک توسعه صادرات ایران در جزیره کیش

تلفن نام شعبه
44420794-9 مرکزی
شعبه های بانک شهر در جزیره کیش

تلفن نام شعبه
44456833 پردیس
شعبه های بانک سرمایه در جزیره کیش

تلفن نام شعبه
444227194 کیش بازار ونوس
شعبه های بانک استاندارد چارتر در جزیره کیش

ticketkish.ir